GDPR

1.   Co je to GDPR?

 •  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která zvyšuje ochranu osobních údajů fyzických osob.

·      Jaká práva dává GDPR fyzickým osobám?

 • Jedním z největších přínosů nařízení je výrazné posílení práv fyzických osob neboli tzv. subjektů údajů. Těmito právy jsou zejména práva na přístup, opravu, výmaz, právo být zapomenut, právo na omezení zpracování, přenositelnost údajů a v neposlední řadě právo vznést námitku.

·      Jaké jsou důvody pro vymazání Vašich osobních údajů?

 •   Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány.
 •   Subjekt odvolá souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.
 • Subjekt vznese námitku proti zpracování z důvodu oprávněných zájmů správce osobních údajů, jako je např. zpracování za účelem přímého marketingu.
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

2.    Pojmy

·      Subjekt údajů (dále jen „Subjekt“):

 •   Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. V případě nezletilé fyzické osoby je přenesena veškerá zodpovědnost a práva na zákonného zástupce dané osoby;

·      Osobní údaj:

 •   Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě; identifikovatelnou osobou je fyzická osoba, která lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

·      Správce:

 •  Společnost International Countryside School – Mateřská škola s.r.o., IČ: 03820955, se sídlem Husovo náměstí 468/16, Uhříněves, 104 00 Praha 10 (dále jako "Společnost") jako subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může Společnost zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak;

·      Zpracovatel

 •  Každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření Společnosti zpracovává osobní údaje podle Zákona a Nařízení, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů;

·      Účel zpracování osobních údajů:

 •   Cíl (aktivita Společnosti), pro který je nezbytné či účelné osobní údaje subjektu údajů zpracovávat;

·      Kategorie zpracování osobních údajů:

 •   Kategorie osobních údajů a výčet typických osobních údajů subjektu údajů zpracovávaných pro určitý účel;

·      Cookies:

 •   Elektronická data, která WWW server pošle prohlížeči, který je následně uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod.

·      Zpracování osobních údajů:

 •   Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

3.    Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

 •  Společnost a její smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracovávají následující kategorie osobních údajů:
 •   Identifikační a kontaktní údaje Subjektu především v souvislosti se zákonnými povinnosti
 •   Identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění smlouvy a poskytnutí náležité péče a služeb
 •   Další údaje získané od Subjektu, které mají příznivý vliv na poskytované služby;
 •   Elektronické údaje o návštěvách webových stránek Společnosti (IP adresa, cookies).

4.    Zdroje osobních údajů

 •   Společnost získává osobní údaje zejména od Subjektů (v případě nezletilých subjektů OÚ od zákonných zástupců nebo osob blízkých) v rámci jednání o uzavření smlouvy.
 •   Společnost dále získává osobní údaje z veřejných registrů a evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.
 •   Společnost vždy informuje Subjekty (v případě nezletilých subjektů OÚ pak zákonné zástupce nebo osoby blízké) o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci a také významně zefektivní poskytování služeb.

5.    Právní základ zpracování osobních údajů

 •   Společnost zpracovává osobní údaje na základě následujících právních důvodů (titulů):
 •  plnění smlouvy,
 •  plnění právní povinnosti,
 •  oprávněný zájem Společnosti,
 •  platný souhlas se zpracováním osobních údajů.

6.    Účely zpracování osobních údajů

6.1  Plnění smlouvy

 •   Společnost zpracovává osobní údaje Subjektů pro účely související s plněním smluvních závazků obou smluvních stran, zejména pro účely platného uzavření, změny a ukončení smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy, související fakturace a hodnocení úrovně poskytovaných služeb.
 •   Rozsah osobních údajů zpracovávaných pro tyto účely je vymezen údaji na formulářích smluv, a údaji získanými během využívání služeb nebo produktů poskytovaných Společností, či jejími partnery.
 •   Standardně se jedná zejména o tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, IČO, číslo bankovního účtu, informace o rozsahu a úrovni využívaných služeb.
 •   Doba zpracování je vymezena dobou trvání smluvního vztahu se Společností.

6.2  Plnění právní povinnosti

 •   Společnost zpracovává osobní údaje Subjektů za účelem plnění svých zákonných povinností, a to např. v oblastí daní, vedení účetnictví nebo povinnosti vyplývajících z prodeje a poskytování vybraných produktů a služeb.
 •   Společnost poskytuje osobní údaje o Subjektech vedle zpracovatelů též příjemcům osobních údajů, mezi něž patří státní orgány a další subjekty v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností, a to zejména za účelem:
 •   poskytnutí osobních údajů na vyžádání orgánům činným v trestním, přestupkovém či správním řízení
 •   a pro další zákonem vymezené účely i jiným subjektům v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností.
 •   Rozsah zpracování osobních údajů a doba jejich zpracování je stanovena obecně závaznými právními předpisy.

6.3  Oprávněný zájem

 •   Oprávněný zájem se jako právní titul zpracování osobních údajů uplatní tam, kde převažují legitimní zájmy/práva správce nad zájmy/právy Subjektů, a to při zohlednění přiměřeného očekávání Subjektů neb jejich zástupců na základě jeho/jejich vztahu se správcem. Jedná se o případy, pro které není nutný souhlas se zpracováním osobních údajů.
 •   Jedná se zejména o následující účely:
 •   Ochrana základních či jiných důležitých práv Společnosti vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a smluv v rámci různých sporů, kontrol, šetření, řízení a ve vztahu k smluvním partnerům a třetím osobám, a to po dobu, která je stanovena obecně závaznými právními předpisy, nejdéle však 5 let po ukončení posledního smluvního vztahu Subjektu se Společností
 •   Zamezení podvodného jednání poškozujícího Společnost v případech důvodného podezření, a to po dobu, která je stanovena obecně závaznými právními předpisy, nejdéle však 5 let po ukončení posledního smluvního vztahu Subjektu se Společností
 •   Vymáhání pohledávek po dobu zákonných promlčecích dob, maximálně však po dobu 5 let.

6.4  Souhlas se zpracováním osobních údajů

 •   V případě, že Společnost zpracovává osobní údaje Subjektu pro jiné účely, které nelze podřadit pod účely uvedené v článku 5.1, 5.2 a 5.3, může tak činit pouze na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údaj, který je projevem svobodné vůle Subjektu nebo jeho zástupce a tvoří tak specifický titul pro takové nakládání s osobními údaji.
 •   Neudělení souhlasu či zúžení jeho rozsahu nemá vliv na plnění dříve sjednaného závazku po dobu trvání smlouvy nebo na možnost uzavření nového závazku ze strany Společnosti. Udělený souhlas lze kdykoliv zčásti nebo zcela odvolat.

7.      Způsob zpracování osobních údajů

 •  Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům Společnosti, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, zpracovatelům, s nimiž má Společnost uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a případně dalším osobám v souladu s příslušnými právními předpisy.

8.      Příjemci a zpracovatelé osobních údajů 

 •  Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Společnosti a jejich zaměstnanců zpracovávány také jejími smluvními zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s příslušnými právním předpisy.
 •  Zpracování osobních údajů mohou pro Společnost provádět výhradně zpracovatelé s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.
 •  Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí předání předmětných osobních údajů vyžadovat.

9.      Cookies

 •  Webové stránky www.countrysideschool.cz nevyužívají soubory cookies.

10.  Práva Subjektů týkající se zpracování osobních údajů

 •  Za stanovených podmínek může Subjekt nebo jeho zástupce uplatnit veškerá níže uvedená práva, které mu přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů:
Právo Co to znamená? Jak toto právo uplatníte? Jaké jsou podmínky pro jeho uplatnění?
Právo na přístup Za určitých podmínek má Subjekt právo na přístup ke svým osobním údajům (vč. informací o jejich zpracování), které má Společnost k dispozici. Žádost o poskytnutí takových údajů je nutné učinit osobně nebo písemně a zaslat ji na adresu Společnosti nebo e-mailem. Pokud je to možné, specifikujte typ údajů, o které máte zájem, aby naše odpověď splnila Vaše očekávání.

Společnost musí mít možnost ověřit Vaši totožnost.

Vaše žádost nesmí porušovat práva a svobody druhých.
 

Právo na opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů Subjekt má právo namítat nepřesnost či neúplnost svých osobních údajů, které Společnost zpracovává. Vyjde-li najevo, že jsou osobní údaje nesprávné, má Subjekt právo, aby tyto nesprávné údaje byly příslušným způsobem odstraněny, opraveny nebo doplněny.

Doporučujeme Vám oznámit nám neprodleně veškeré změny týkající se Vašich osobních údajů, zejména změny Vašeho jména, adresy apod.

Oznámení zašlete písemně nebo e-mailem.

Toto právo se vztahuje pouze na Vaše vlastní osobní údaje.

Při uplatňování tohoto práva buďte co možná nejkonkrétnější.


Právo na přenositelnost údajů
Za určitých podmínek má Subjekt právo obdržet údaje, které byly z jeho strany Společnosti poskytnuty, a které jsou automatizovaně zpracovávány, a to v běžném strojově čitelném formátu. Žádost o poskytnutí takových údajů je nutné učinit písemně a zaslat ji na adresu Společnosti nebo e-mailem. Pokud je to možné, specifikujte typ údajů, o které máte zájem, aby naše odpověď splnila Vaše očekávání.

Toto právo se vztahuje na případy, kdy ke zpracování údajů dochází na základě Vašeho souhlasu nebo na základě s Vámi podepsané smlouvy a kdy jsou údaje zpracovány automatizovaně (např. se nejedná o záznamy v tištěné podobě).

Týká se pouze osobních údajů, které jste poskytl/a. Zpravidla se tudíž nevztahuje na osobní údaje, které vytvořila Společnost (vytvořené a odvozené údaje).

Právo vznést námitku proti zpracovávání Za určitých okolností má Subjekt právo vznést námitku proti dalšímu zpracovávání svých osobních údajů. Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů je nutné učinit písemně a zaslat na adresu Společnosti nebo e-mailem. Toto právo máte pouze v případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány z titulu oprávněných zájmů Společnost. Námitka musí být založena na skutečnostech týkajících se Vaší konkrétní situace, aby mohla být řádně vyhodnocena.

Právo na omezení zpracování
Za určitých podmínek má Subjekt právo požádat, aby Společnost zpracovávání osobních údajů omezila. Žádost zašlete písemně nebo e-mailem. Toto právo máte například, pokud (i) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud nebude neověřena jejich správnost nebo (ii) zpracování je protizákonné nebo (iii) jste vznesl/a námitku proti jejich zpracování, a to po dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad Vašimi zájmy.

Právo na výmaz osobních údajů
Za určitých podmínek má Subejkt nárok žádat výmaz svých osobních údajů (toto právo je také známé jako „právo být zapomenut“), a to např. když se Subjekt domnívá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné nebo že je zpracovávání nezákonné nebo odvolal svůj souhlas. Žádost zašlete písemně nebo e-mailem. Existuje několik zákonných důvodů, na jejichž základě se může stát, že Společnost nebude schopna Vaší žádosti o výmaz osobních údajů vyhovět. Může se jednat např. o situace, kdy (i) Společnost musí vyhovět svým zákonným povinnostem či (ii) Společnost vykonává či hájí své oprávněné zájmy, nebo (iii) údaje jsou nezbytné pro plnění uzavřené smlouvy.
Právo odvolat poskytnutý souhlas Subjekt má právo odvolat poskytnutý souhlas s jakýmkoli zpracováváním osobních údajů. Žádost zašlete písemně nebo e-mailem. Pokud svůj souhlas odvoláte, bude mít jeho odvolání účinky pouze do budoucna.
Právo podat stížnost k dozorovému úřadu Subjekt má právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), pokud se domnívá, že Společnost porušuje svoje zákonné povinnosti při zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje ÚOOÚ:

Úřad pro ochranu osobních údajů,

Pplk. Sochora 27,

170 00 Praha 7

www: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz •  Lhůta, ověření totožnosti
 •   Společnost bude reagovat na jakoukoliv žádost Subjektu související s výkonem jeho práv bez zbytečného odkladu, maximálně do jednoho měsíce od doručení žádosti. Tuto lhůtu lze v případě potřeby s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce, o čemž bude Subjekt informován. V případě závažných žádostí (např. žádost o přenesení údajů či žádost o výmaz) je Společnost oprávněna požadovat ověření totožnosti Subjektu (např. ověřený podpis na žádosti, email s elektronickým podpisem, či telefonické ověření).

11.  Účinnost

 •  Tyto informace nabývají účinnosti dne 1.9.2019

[top]

+420 773 017 757

info@countrysideschool.cz

Na Džbánu 560, Liboc, 161 00 Praha - Praha 6, Czech Republic

fejsbuuk poloha na mapě

© 2017 BY INTERNATIONAL COUNTRYSIDE SCHOOL – CREATED BY ČIHÁK TISK